Terma dan syarat

Kemas kini terakhir: 25 Mac 2024

Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan Kami.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Terma dan Syarat ini:

 • ahli gabungan bermaksud entiti yang mengawal, dikawal oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan sesuatu pihak, di mana “kawalan” bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak mengundi untuk pemilihan pengarah atau pihak berkuasa pengurusan lain.

 • Negara merujuk kepada: Washington, Amerika Syarikat

 • Syarikat (dirujuk sama ada "Syarikat", "Kami", "Kami" atau "Kami" dalam Perjanjian ini) merujuk kepada EasySub.

 • Peranti bermaksud sebarang peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 • Perkhidmatan merujuk kepada Laman Web.

 • Terma dan syarat (juga dirujuk sebagai “Terma”) bermaksud Terma dan Syarat ini yang membentuk keseluruhan perjanjian antara Anda dan Syarikat berkenaan penggunaan Perkhidmatan. Perjanjian Terma dan Syarat ini telah dibuat dengan bantuan daripada Templat Terma dan Syarat.

 • Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga bermaksud sebarang perkhidmatan atau kandungan (termasuk data, maklumat, produk atau perkhidmatan) yang disediakan oleh pihak ketiga yang mungkin dipaparkan, disertakan atau disediakan oleh Perkhidmatan.

 • laman web merujuk kepada EasySub, boleh diakses daripada https://easyssub.com

 • awak bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.

Pengakuan

Ini adalah Terma dan Syarat yang mengawal penggunaan Perkhidmatan ini dan perjanjian yang beroperasi antara Anda dan Syarikat. Terma dan Syarat ini menetapkan hak dan kewajipan semua pengguna mengenai penggunaan Perkhidmatan.

Akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan adalah tertakluk pada penerimaan dan pematuhan Anda terhadap Terma dan Syarat ini. Terma dan Syarat ini terpakai kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini. Jika Anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini maka Anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan.

Anda menyatakan bahawa anda berumur lebih dari 18 tahun. Syarikat tidak membenarkan mereka yang berumur di bawah 18 tahun untuk menggunakan Perkhidmatan.

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda juga bergantung pada penerimaan dan pematuhan anda terhadap Dasar Privasi Syarikat. Dasar Privasi kami menerangkan dasar dan prosedur Kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi Anda apabila Anda menggunakan Aplikasi atau Laman Web dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan cara undang-undang melindungi Anda. Sila baca Dasar Privasi Kami dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan Kami.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Syarikat.

Syarikat tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan sedemikian yang tersedia pada atau melalui mana-mana tapak web atau perkhidmatan tersebut.

Kami amat menasihati Anda untuk membaca terma dan syarat serta dasar privasi mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang Anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akses Anda serta-merta, tanpa notis atau liabiliti awal, atas apa jua sebab sekalipun, termasuk tanpa had jika Anda melanggar Terma dan Syarat ini.

Selepas penamatan, hak Anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan dihentikan serta-merta.

Had Liabiliti

Walau apa pun apa-apa kerosakan yang mungkin Anda tanggung, keseluruhan liabiliti Syarikat dan mana-mana pembekalnya di bawah mana-mana peruntukan Terma ini dan remedi eksklusif Anda untuk semua perkara di atas adalah terhad kepada jumlah yang sebenarnya dibayar oleh Anda melalui Perkhidmatan atau 100 USD jika Anda belum membeli apa-apa melalui Perkhidmatan.

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Syarikat atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas, sampingan, tidak langsung atau berbangkit (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerosakan kerana kehilangan keuntungan, kehilangan data atau maklumat lain, untuk gangguan perniagaan, untuk kecederaan peribadi, kehilangan privasi yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan, perisian pihak ketiga dan/atau perkakasan pihak ketiga yang digunakan dengan Perkhidmatan, atau sebaliknya berkaitan dengan mana-mana peruntukan Terma ini), walaupun Syarikat atau mana-mana pembekal telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut dan walaupun remedi gagal untuk tujuan pentingnya.

Sesetengah negeri tidak membenarkan pengecualian waranti tersirat atau had liabiliti untuk kerosakan sampingan atau berbangkit, yang bermaksud bahawa beberapa had di atas mungkin tidak terpakai. Di negeri-negeri ini, liabiliti setiap pihak akan dihadkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penafian “SEBAGAIMANA ADANYA” dan “SEBAGAIMANA TERSEDIA”.

Perkhidmatan ini diberikan kepada Anda "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERSEDIA" dan dengan semua kerosakan dan kecacatan tanpa sebarang jenis waranti. Setakat maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, Syarikat, bagi pihaknya sendiri dan bagi pihak Ahli Gabungannya dan pemberi lesen dan penyedia perkhidmatannya serta masing-masing, secara nyata menafikan semua waranti, sama ada nyata, tersirat, berkanun atau sebaliknya, berkenaan dengan Perkhidmatan, termasuk semua waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk dan bukan pelanggaran, dan waranti yang mungkin timbul daripada urusan, perjalanan prestasi, penggunaan atau amalan perdagangan. Tanpa had kepada perkara di atas, Syarikat tidak memberikan waranti atau aku janji, dan tidak membuat sebarang representasi bahawa Perkhidmatan akan memenuhi keperluan Anda, mencapai sebarang hasil yang diharapkan, serasi atau berfungsi dengan mana-mana perisian, aplikasi, sistem atau perkhidmatan lain, beroperasi. tanpa gangguan, memenuhi sebarang piawaian prestasi atau kebolehpercayaan atau bebas ralat atau sebarang ralat atau kecacatan boleh atau akan diperbetulkan.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, Syarikat mahupun mana-mana pembekal syarikat tidak membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat: (i) mengenai operasi atau ketersediaan Perkhidmatan, atau maklumat, kandungan dan bahan atau produk disertakan di atasnya; (ii) bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat; (iii) tentang ketepatan, kebolehpercayaan, atau mata wang sebarang maklumat atau kandungan yang disediakan melalui Perkhidmatan; atau (iv) bahawa Perkhidmatan, pelayannya, kandungan atau e-mel yang dihantar daripada atau bagi pihak Syarikat adalah bebas daripada virus, skrip, kuda trojan, cecacing, perisian hasad, bom waktu atau komponen berbahaya yang lain.

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jenis waranti atau pengehadan tertentu ke atas hak berkanun pengguna yang berkenaan, jadi sebahagian atau semua pengecualian dan pengehadan di atas mungkin tidak terpakai kepada Anda. Tetapi dalam kes sedemikian, pengecualian dan had yang dinyatakan dalam seksyen ini hendaklah digunakan setakat yang boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai.

Undang-undang yang Mentadbir

Undang-undang Negara, tidak termasuk percanggahan peraturan undang-undang, akan mengawal Terma ini dan penggunaan Perkhidmatan oleh Anda. Penggunaan Aplikasi oleh anda juga mungkin tertakluk kepada undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan atau antarabangsa yang lain.

Penyelesaian Pertikaian

Jika Anda mempunyai sebarang kebimbangan atau pertikaian tentang Perkhidmatan, Anda bersetuju untuk cuba menyelesaikan pertikaian secara tidak rasmi terlebih dahulu dengan menghubungi Syarikat.

Untuk Pengguna Kesatuan Eropah (EU).

Jika Anda adalah pengguna Kesatuan Eropah, anda akan mendapat manfaat daripada mana-mana peruntukan mandatori undang-undang negara tempat anda bermastautin.

Pematuhan Undang-undang Amerika Syarikat

Anda mewakili dan menjamin bahawa (i) Anda tidak berada di negara yang tertakluk kepada embargo kerajaan Amerika Syarikat, atau yang telah ditetapkan oleh kerajaan Amerika Syarikat sebagai negara "penyokong pengganas", dan (ii) Anda tidak disenaraikan pada mana-mana senarai kerajaan Amerika Syarikat bagi pihak yang dilarang atau dihadkan.

Kebolehpisahan dan Penepian

Kebolehpisahan

Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah, peruntukan tersebut akan diubah dan ditafsirkan untuk mencapai objektif peruntukan tersebut setakat yang mungkin di bawah undang-undang yang terpakai dan peruntukan selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Penepian

Kecuali seperti yang diperuntukkan di sini, kegagalan untuk melaksanakan hak atau menghendaki pelaksanaan kewajipan di bawah Terma ini tidak akan mempengaruhi keupayaan pihak untuk melaksanakan hak tersebut atau memerlukan pelaksanaan sedemikian pada bila-bila masa selepas itu dan penepian pelanggaran tidak akan menjadi penepian sebarang pelanggaran berikutnya.

Tafsiran Terjemahan

Terma dan Syarat ini mungkin telah diterjemahkan jika Kami telah menyediakannya kepada Anda pada Perkhidmatan kami. Anda bersetuju bahawa teks bahasa Inggeris asal akan diguna pakai sekiranya berlaku pertikaian.

Perubahan kepada Terma dan Syarat Ini

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak Kami, untuk mengubah suai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Jika semakan adalah penting, Kami akan melakukan usaha yang munasabah untuk memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang terma baharu berkuat kuasa. Perkara yang membentuk perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara Kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Kami selepas semakan tersebut berkuat kuasa, Anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak. Jika Anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, secara keseluruhan atau sebahagian, sila berhenti menggunakan tapak web dan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Terma dan Syarat ini, Anda boleh menghubungi kami:

 • Melalui e-mel: [email protected]

 • Dengan melawat halaman ini di laman web kami: https://easyssub.com/contact

  Nama Syarikat:yangzhoupaisenwangluokejiyouxiangongsi

  Alamat berdaftar: 8135#, Fengyi Decoration City, Zhenzhou Town, Yizheng City

DMCA
DILINDUNGI