Telerau ac Amodau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 25 Mawrth 2024

Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus cyn defnyddio Ein Gwasanaeth.

Dehongli a Diffiniadau

Dehongliad

Mae gan y geiriau y mae'r llythyren gychwynnol eu priflythrennau ystyron a ddiffinnir o dan yr amodau canlynol. Bydd gan y diffiniadau canlynol yr un ystyr ni waeth a ydynt yn ymddangos yn unigol neu'n lluosog.

Diffiniadau

At ddibenion y Telerau ac Amodau hyn:

 • Affiliate yn golygu endid sy’n rheoli, yn cael ei reoli gan neu sydd o dan reolaeth gyffredin gyda phlaid, lle mae “rheolaeth” yn golygu perchnogaeth o 50% neu fwy o’r cyfranddaliadau, buddiant ecwiti neu warantau eraill sydd â hawl i bleidleisio ar gyfer ethol cyfarwyddwyr neu awdurdod rheoli arall.

 • Gwlad yn cyfeirio at: Washington, Unol Daleithiau

 • Cwmni (cyfeirir ato naill ai fel “y Cwmni”, “Ni”, “Ni” neu “Ein” yn y Cytundeb hwn) yn cyfeirio at EasySub.

 • Dyfais yn golygu unrhyw ddyfais sy'n gallu cyrchu'r Gwasanaeth megis cyfrifiadur, ffôn symudol neu lechen ddigidol.

 • Gwasanaeth yn cyfeirio at y Wefan.

 • Telerau ac Amodau (cyfeirir ato hefyd fel “Telerau”) yw'r Telerau ac Amodau hyn sy'n ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch Chi a'r Cwmni ynghylch defnyddio'r Gwasanaeth. Mae'r cytundeb Telerau ac Amodau hwn wedi'i greu gyda chymorth y Templed Telerau ac Amodau.

 • Gwasanaeth Cyfryngau Cymdeithasol trydydd parti yn golygu unrhyw wasanaethau neu gynnwys (gan gynnwys data, gwybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau) a ddarperir gan drydydd parti a all gael eu harddangos, eu cynnwys neu eu darparu gan y Gwasanaeth.

 • Gwefan yn cyfeirio at EasySub, sy'n hygyrch o https://easyssub.com

 • Ti yn golygu'r unigolyn sy'n cyrchu neu'n defnyddio'r Gwasanaeth, neu'r cwmni, neu endid cyfreithiol arall y mae unigolyn o'r fath yn cyrchu neu'n defnyddio'r Gwasanaeth ar ei ran, fel sy'n berthnasol.

Cydnabyddiaeth

Dyma'r Telerau ac Amodau sy'n llywodraethu'r defnydd o'r Gwasanaeth hwn a'r cytundeb sy'n gweithredu rhyngoch Chi a'r Cwmni. Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn nodi hawliau a rhwymedigaethau pob defnyddiwr o ran defnyddio'r Gwasanaeth.

Mae eich mynediad i'r Gwasanaeth a'ch defnydd ohono yn amodol ar Eich derbyniad a'ch cydymffurfiaeth â'r Telerau ac Amodau hyn. Mae'r Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i bob ymwelydd, defnyddiwr ac eraill sy'n cyrchu neu'n defnyddio'r Gwasanaeth.

Trwy gyrchu neu ddefnyddio'r Gwasanaeth Rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau ac Amodau hyn. Os ydych Chi'n anghytuno ag unrhyw ran o'r Telerau ac Amodau hyn yna ni chewch chi gael mynediad i'r Gwasanaeth.

Rydych yn cynrychioli eich bod dros 18 oed. Nid yw'r Cwmni yn caniatáu i rai dan 18 oed ddefnyddio'r Gwasanaeth.

Mae eich mynediad i'r Gwasanaeth a'ch defnydd ohono hefyd yn amodol ar Eich derbyniad a chydymffurfiaeth â Pholisi Preifatrwydd y Cwmni. Mae ein Polisi Preifatrwydd yn disgrifio Ein polisïau a’n gweithdrefnau ar gasglu, defnyddio a datgelu Eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch Chi’n defnyddio’r Cais neu’r Wefan ac yn dweud wrthych am Eich hawliau preifatrwydd a sut mae’r gyfraith yn eich diogelu Chi. Darllenwch Ein Polisi Preifatrwydd yn ofalus cyn defnyddio Ein Gwasanaeth.

Dolenni i Wefannau Eraill

Gall ein Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti neu wasanaethau nad yw'r Cwmni yn berchen arnynt nac yn eu rheoli.

Nid oes gan y Cwmni unrhyw reolaeth dros, ac nid yw'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb am, gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno ymhellach na fydd y Cwmni yn gyfrifol nac yn atebol, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir ei fod wedi'i achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau o'r fath sydd ar gael ar neu drwy unrhyw wefannau neu wasanaethau o'r fath.

Rydym yn eich cynghori’n gryf i ddarllen telerau ac amodau a pholisïau preifatrwydd unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti y byddwch Chi’n ymweld â nhw.

Terfynu

Gallwn derfynu neu atal Eich mynediad ar unwaith, heb rybudd neu atebolrwydd ymlaen llaw, am unrhyw reswm o gwbl, gan gynnwys heb gyfyngiad os byddwch yn torri’r Telerau ac Amodau hyn.

Ar ôl terfynu, bydd Eich hawl i ddefnyddio'r Gwasanaeth yn dod i ben ar unwaith.

Cyfyngiad Atebolrwydd

Er gwaethaf unrhyw iawndal y gallech ei achosi, bydd atebolrwydd cyfan y Cwmni ac unrhyw un o'i gyflenwyr o dan unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau hyn a'ch rhwymedi unigryw ar gyfer yr holl uchod yn gyfyngedig i'r swm a dalwyd mewn gwirionedd gennych Chi trwy'r Gwasanaeth neu 100 USD os nad ydych chi wedi prynu unrhyw beth trwy'r Gwasanaeth.

I'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, ni fydd y Cwmni na'i gyflenwyr mewn unrhyw achos yn atebol am unrhyw iawndal arbennig, achlysurol, anuniongyrchol neu ganlyniadol o gwbl (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, iawndal am golli elw, colli data neu gwybodaeth arall, ar gyfer ymyrraeth busnes, anaf personol, colli preifatrwydd yn deillio o neu mewn unrhyw ffordd yn ymwneud â defnyddio neu anallu i ddefnyddio'r Gwasanaeth, meddalwedd trydydd parti a/neu galedwedd trydydd parti a ddefnyddir gyda'r Gwasanaeth, neu fel arall mewn cysylltiad ag unrhyw un o ddarpariaethau’r Telerau hyn), hyd yn oed os yw’r Cwmni neu unrhyw gyflenwr wedi cael gwybod am y posibilrwydd o iawndal o’r fath a hyd yn oed os yw’r rhwymedi yn methu â chyflawni ei ddiben hanfodol.

Nid yw rhai taleithiau yn caniatáu eithrio gwarantau ymhlyg neu gyfyngu ar atebolrwydd am iawndal achlysurol neu ganlyniadol, sy'n golygu efallai na fydd rhai o'r cyfyngiadau uchod yn berthnasol. Yn y gwladwriaethau hyn, bydd atebolrwydd pob parti yn gyfyngedig i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

“FEL Y MAE” ac “FEL SYDD AR GAEL” Ymwadiad

Darperir y Gwasanaeth i Chi “FEL Y MAE” ac “FEL AR GAEL” a chyda phob nam a nam heb warant o unrhyw fath. I'r graddau eithaf a ganiateir o dan y gyfraith berthnasol, mae'r Cwmni, ar ei ran ei hun ac ar ran ei Gysylltiadau a'i drwyddedwyr a'i ddarparwyr gwasanaeth priodol, yn gwadu'n benodol bob gwarant, boed yn ddatganedig, ymhlyg, statudol neu fel arall, mewn perthynas â'r Gwasanaeth, gan gynnwys yr holl warantau goblygedig o werthadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, teitl a pheidio â thorri rheolau, a gwarantau a all godi wrth ddelio, cwrs perfformiad, defnydd neu arfer masnach. Heb gyfyngiad ar yr uchod, nid yw'r Cwmni yn darparu unrhyw warant nac ymgymeriad, ac nid yw'n gwneud unrhyw gynrychiolaeth o unrhyw fath y bydd y Gwasanaeth yn cwrdd â'ch gofynion, yn cyflawni unrhyw ganlyniadau bwriedig, yn gydnaws neu'n gweithio gydag unrhyw feddalwedd, cymwysiadau, systemau neu wasanaethau eraill, yn gweithredu heb ymyrraeth, cwrdd ag unrhyw safonau perfformiad neu ddibynadwyedd neu fod yn rhydd o wallau neu y gellir neu y bydd unrhyw wallau neu ddiffygion yn cael eu cywiro.

Heb gyfyngu ar yr uchod, nid yw'r Cwmni nac unrhyw un o ddarparwyr y cwmni yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth na gwarant o unrhyw fath, yn ddatganedig neu'n oblygedig: (i) ynghylch gweithrediad neu argaeledd y Gwasanaeth, neu'r wybodaeth, y cynnwys, a'r deunyddiau neu gynhyrchion cynnwys ar hynny; (ii) y bydd y Gwasanaeth yn ddi-dor neu'n rhydd o wallau; (iii) ynghylch cywirdeb, dibynadwyedd, neu gyfredoldeb unrhyw wybodaeth neu gynnwys a ddarperir drwy'r Gwasanaeth; neu (iv) bod y Gwasanaeth, ei weinyddion, y cynnwys, neu e-byst a anfonir gan neu ar ran y Cwmni yn rhydd rhag firysau, sgriptiau, ceffylau Trojan, mwydod, maleiswedd, bomiau amser neu gydrannau niweidiol eraill.

Nid yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu eithrio rhai mathau o warantau neu gyfyngiadau ar hawliau statudol cymwys defnyddiwr, felly efallai na fydd rhai neu bob un o'r eithriadau a'r cyfyngiadau uchod yn berthnasol i Chi. Ond mewn achos o'r fath bydd y gwaharddiadau a'r cyfyngiadau a nodir yn yr adran hon yn cael eu cymhwyso i'r graddau mwyaf y gellir eu gorfodi o dan gyfraith gymwys.

Cyfraith Llywodraethol

Bydd cyfreithiau'r Wlad, ac eithrio ei rheolau gwrthdaro cyfraith, yn llywodraethu'r Telerau hyn a'ch Defnydd o'r Gwasanaeth. Efallai y bydd eich defnydd o'r Cais hefyd yn ddarostyngedig i gyfreithiau lleol, gwladwriaethol, cenedlaethol neu ryngwladol eraill.

Datrys Anghydfodau

Os oes gennych unrhyw bryder neu anghydfod am y Gwasanaeth, Rydych Chi'n cytuno i geisio datrys yr anghydfod yn anffurfiol yn gyntaf trwy gysylltu â'r Cwmni.

Ar gyfer Defnyddwyr yr Undeb Ewropeaidd (UE).

Os ydych yn ddefnyddiwr yr Undeb Ewropeaidd, byddwch yn elwa o unrhyw ddarpariaethau gorfodol o gyfraith y wlad yr ydych yn preswylio ynddi.

Cydymffurfiaeth Gyfreithiol yr Unol Daleithiau

Rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu (i) Nad ydych wedi eich lleoli mewn gwlad sy’n destun embargo llywodraeth yr Unol Daleithiau, neu sydd wedi’i dynodi gan lywodraeth yr Unol Daleithiau fel gwlad sy’n “cynnal terfysgaeth”, a (ii) nad ydych chi a restrir ar unrhyw restr llywodraeth yr Unol Daleithiau o bartïon gwaharddedig neu gyfyngedig.

Difrifoldeb a Hepgoriad

Difrifoldeb

Os bernir bod unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau hyn yn anorfodadwy neu’n annilys, bydd darpariaeth o’r fath yn cael ei newid a’i dehongli i gyflawni amcanion darpariaeth o’r fath i’r graddau mwyaf posibl o dan gyfraith berthnasol a bydd y darpariaethau sy’n weddill yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

Hepgor

Ac eithrio fel y darperir yma, ni fydd methiant i arfer hawl neu i fynnu cyflawni rhwymedigaeth o dan y Telerau hyn yn effeithio ar allu parti i arfer hawl o’r fath neu fynnu perfformiad o’r fath ar unrhyw adeg wedi hynny ac ni fydd ildio toriad yn gyfystyr ag ildiad o unrhyw doriad dilynol.

Cyfieithu Dehongli

Efallai y bydd y Telerau ac Amodau hyn wedi cael eu cyfieithu os ydym wedi sicrhau eu bod ar gael i Chi ar ein Gwasanaeth. Rydych yn cytuno mai'r testun Saesneg gwreiddiol fydd drechaf os bydd anghydfod.

Newidiadau i'r Telerau ac Amodau hyn

Rydym yn cadw'r hawl, yn ôl ein disgresiwn llwyr, i addasu neu ddisodli'r Telerau hyn ar unrhyw adeg. Os yw adolygiad yn berthnasol Byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i roi o leiaf 30 diwrnod o rybudd cyn i unrhyw delerau newydd ddod i rym. Bydd yr hyn sy'n gyfystyr â newid sylweddol yn cael ei benderfynu yn ôl ein disgresiwn yn unig.

Trwy barhau i gyrchu neu ddefnyddio Ein Gwasanaeth ar ôl i'r diwygiadau hynny ddod i rym, Rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau diwygiedig. Os nad ydych Chi'n cytuno i'r telerau newydd, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, rhowch y gorau i ddefnyddio'r wefan a'r Gwasanaeth.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Telerau ac Amodau hyn, gallwch gysylltu â ni:

 • Trwy e-bost: [email protected]

 • Trwy ymweld â'r dudalen hon ar ein gwefan: https://easyssub.com/contact

  Enw'r Cwmni: yangzhoupaisenwangluokejiyouxiangongsi

  Cyfeiriad cofrestredig: 8135#, Fengyi Decoration City, Zhenzhou Town, Yizheng City

DMCA
AMDDIFFYNEDIG